JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vanliga tvister

Några av de vanligaste tvisterna är tvist om pengar, konsumenttvist och tvist inom familjen. En tvist uppstår om två parter inte kommer överens.

Tvist om pengar

Om tvisten handlar om pengar kan parterna ofta göra upp i godo. Kronofogdemyndigheten kan hjälpa dig med att till exempel få den som är skyldig dig pengar att betala, eller att avhysa en hyresgäst som inte betalar sin hyra. Du hittar all information du behöver på Kronofogdemyndighetens webbplats (länken öppnas i nytt fönster). Om den som är skyldig dig pengar ändå inte vill betala, kan tingsrätten avgöra tvisten.

Tvist om pengar mot någon i annat EU- land

Om tvisten handlar om pengar och är gränsöverskridande inom EU (utom Danmark) kan du antingen använda det europeiska småmålsförfarandet eller ansöka om ett europeiskt betalningsföreläggande.

Konsumenttvist

En annan typ av tvist är konsumenttvister, det vill säga tvister mellan en näringsidkare och en konsument om en vara eller en tjänst som konsumenten köpt för enskilt bruk. Du som konsument kan få hjälp av en konsumentvägledare. Konsumentvägledare finns i de flesta kommuner. Läs mer på Konsumentverkets webbplats (länken öppnas i nytt fönster).

En konsument som inte får rättelse efter att ha anmärkt på en vara eller en tjänst kan vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Nämndens beslut har formen av en rekommendation till parterna att lösa tvisten på ett visst sätt. Om en part inte följer nämndens beslut kan den andra parten föra saken till domstol. Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats (länken öppnas i nytt fönster).

Tvist inom familjen

Om tvisten rör familjen (till exempel föräldrar som inte kommer överens om barnets vårdnad, boende och umgänge) kan det hända att parterna måste vända sig till domstol för att få frågan löst. Läs mer under "Familj".

Arbetstvist

En arbetstvist är en tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Arbetsdomstolen (AD) är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Vissa typer av arbetstvister kan prövas direkt av Arbetsdomstolen, andra tas upp av en tingsrätt.

Läs mer om arbetstvister.
Senast ändrad: 2017-07-14