JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tingsrättens bemötandepolicy

1. Inledning och syfte

Alla människor som kommer i kontakt med tingsrätten har ett berättigat krav på att bli bemötta med respekt och värdighet.

Varje medarbetare ska uppträda så att han eller hon främjar allmänhetens förtroende för domstolarna. Varje medarbetare ska bemöta de som kommer i kontakt med tingsrätten på ett vänligt, respektfullt och sakligt sätt.

Bemötandepolicyn omfattar medarbetarnas kontakter med parter och andra i tingsrättens verksamhet.

Syftet med denna policy är att genom ett förbättrat bemötande bidra till att mål och ärenden handläggs på ett rättssäkert och effektivt sätt.

 

2. Bemötande vid kontakt med tingsrätten

Medarbetare bör bemöta de som skriver, ringer och mejlar till tingsrätten med öppenhet och tolerans. Ett gott bemötande bidrar till ett ökat förtroende hos medborgarna. Ett bra bemötande med bra service kan leda till en snabbare, smidigare och mindre kostsam handläggning.

2.1 Särskilt om bemötande i telefon

För att förbättra personbemötandet i telefon bör du tänka på följande:

- Vidarekoppla din telefon och hänvisa den när du inte är tillgänglig.

- Vid mottagandet av externa telefonsamtal - svara med Värmlands tingsrätt - samt för- och efternamn.

- Behandla alla med samma goda bemötande.

- Anpassa språket efter den du talar med.

- Om du inte kan svara på en fråga i telefon, koppla vidare och uppge namn och ev. telefonnummer på den du kopplar till. Om du inte kan svara eller vet vem som kan hjälpa till, be att få återkomma och meddela tidpunkt då du tror du kommer att ringa tillbaka.

- Ta inte samtalen personligt. Blir det för otrevligt, tala om att nu kommer vi inte längre i samtalet och att du tänker lägga på. Ibland kan det räcka med att du hänvisar till en kollega om personen inte vill ge sig.

- Ge om möjligt "kringinformation" för att förmedla kunskap om och förståelse för handläggningen och huvudförhandlingen.

- Hänvisa till vår hemsida där det finns mycket information eller erbjud dig att skicka informationsbroschyrer.

 

3. Bemötande innan ankomst till tingsrätten

Information om hur en förhandling går till bör skickas ut tillsammans med kallelsen så att tillfälle till förberedelse ges innan förhandling. På tingsrättens hemsida framgår ska det också framgå tydligt var det går att finna information om hur en förhandling går till.

På tingsrätten ska det finnas en rättegångsskola dit alla intresserade kan vända sig på schemalagda tider för att få information om hur en förhandling går till och en rundtur på tingsrätten.

Informera gärna oroliga domstolsaktörer att det finns särskilda rum som de kan använda under väntetider i samband med domstolsförhandlingarna.

 

4. Bemötande vid ankomst till tingsrätten

Genom att vara lyhörda, visa respekt och empati kan vi minska eventuell oro och ängslighet för de som kommer till tingsrätten. Vi bör därför bemöta alla som kommer till tingsrätten på följande sätt:

- Det ska finnas personal tillgänglig i receptionen under och i anslutning till förhandlingarna som ska vara behjälplig.

- Personal i receptionen ska hjälpa de som kommer till tingsrätten att hitta till den aktuella salen och informera om hur man får veta om förhandlingen är försenad. Om det finns behov och det finns tid lämnas information om hur rättegången går till.

- Om behov finna av att vänta i ett enskilt rum ska parter och förhörspersoner erbjudas detta.

- Receptionen ska meddela salen eller protokollföraren om parter eller förhörspersoner har speciella önskemål och behov.

- Om parter eller ombud anmäler att de ska ha särskild utrustning i salen ska de erbjudas hjälp med inkoppling av den.

 

5. Bemötande vid det muntliga sammanträdet

Ordföranden bestämmer i rättssalen och varje enskild person i den rollen agerar efter vad han eller hon tycker är lämpligt vid varje enskilt tillfälle. Yrkesmässig kompetens innebär, förutom goda juridiska kunskaper, att uppträda korrekt, tydligt och vänligt i rättssalen. På så sätt skapar man förutsättningar för att de personer som uppträder under förhandlingen känner sig trygga och lämnar en fri berättelse och ges bästa förutsättningar att lämna sina uppgifter. Genom att visa sitt intresse för saken skapar man ett klimat som bidrar till att aktörerna känner sig rättvist behandlade. Följande riktlinjer rekommenderas:

- Utrustningen i förhandlingssalen kan kontrolleras innan förhandlingen börjar för att undvika att förhandlingen inte kan genomföras på planerat sätt.

- Rätten ska ta ett eget ansvar för att informera sig om vilken teknisk utrustning som finns att tillgå, hur den fungerar och var den finns.

- Kontrollera att rätt information framgår av informationstavlorna, saken måste ändras om den är felaktigt angiven.

- Gör ett tydligt och långsamt pårop i rätt tid. Uppmärksamma eventuella salsändringar i påropet.

- Se till att hjälpmedel finns att tillgå när det behövs. Sådana hjälpmedel kan vara tolkutrustning och hörsnäckor.

- Tala tydligt och tillräckligt högt så att alla hör.

- Ordföranden får gärna presentera sig själv, övriga ledamöter och protokollföraren med namn. Genomför närvarokontroll och informera därefter om hur tidsplanen ser ut och till vilka tider parter och eventuella vittnen är kallade att höras. Vid längre förhandlingar bör det inledningsvis informeras om vid vilka tider pauser planeras.

- Om part uppträder utan ombud bör ordföranden också informera om hur en förhandling i tingsrätten går till. Så bör också ske när ungdomar uppträder inför rätten.

- Informera tydligt om eventuella förseningar på informationstavlorna utanför förhandlingssalen.

- Före paus bör det informeras om vilket klockslag förhandlingen återupptas.

- Undvik svårförståeligt språk. Ordföranden bör förvissa sig om att parter och förhörspersoner förstår vad som sägs i rättssalen.

- Om vittnen är kallade bör ordföranden, när dessa kommer in i salen, förklara vad som kommer att hända. Om förhöret är försenat bör vittnet få en ursäkt. Vittnen bör efter avlagt vittnesmål tackas för att de medverkat och informeras om hur de får sin ersättning utbetalad. Tänk också på att inte släppa ut vittnen och övriga närvarande samtidigt ur salen om vittnet känner obehag inför att träffa övriga närvarande.

- Vi ska sträva efter att avkunna domar och beslut, göra det på ett begripligt sätt och kontrollera att parterna har förstått.

- Ta regelbundna pauser så att alla kan bibehålla koncentrationen under förhandlingen. Vädra luften i förhandlingssalen vid behov.

Synpunkter på bemötandefrågor kan sändas till varmlands.tingsratt@dom.se. Synpunkterna vidarebefordras till lagman Lars Holmgård som ansvarar för tingsrättens ständiga arbete med bemötandefrågor.  
Senast ändrad: 2019-04-08

Utskrivbar PDF

Bemötandepolicy