JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rättsväsendet

De myndigheter som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet brukar benämnas som rättsväsendet.

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet.

Sveriges Domstolar, som består av ett 80-tal olika myndigheter och nämnder, är en viktig del av rättsväsendet. Det är nödvändigt att domstolarna är oberoende och självständiga i förhållande till riksdag, regering och andra myndigheter. Till rättsväsendet räknar man också de brottsförebyggande och utredande myndigheterna, till exempel Polisen, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, samt Kriminalvården, Rättsmedicinalverket och Tullverket. Även andra myndigheter kan ha uppgifter som knyter an till rättsväsendet, till exempel Kronofogdemyndigheten (länken öppnas i nytt fönster).

Justitiedepartementet

Justitiedepartementet ansvarar i Regeringskansliet bland annat för rättsväsendets myndigheter samt lagstiftning inom områdena för civilrätt, statsrätt, processrätt och straffrätt. På regeringens webbplats finns information om regeringens politik och beslut samt propositioner, utredningsbetänkanden med mera. Läs mer på www.regeringen.se (länken öppnas i nytt fönster).


Andra myndigheter inom rättsväsendet

Brottsförebyggande rådet

BRÅ tar fram fakta och sprider kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. BRÅ producerar den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. På webbplatsen hittar du brottsstatistik och information om brottsutveckling och brottsförebyggande arbete. Läs mer på www.bra.se (länken öppnas i nytt fönster).

Brottsoffermyndigheten

Om den som begått brott saknar förmåga att betala skadestånd, eller om gärningsmannen är okänd, och om det inte finns någon försäkring som täcker skadorna, kan offret ha rätt till brottsskadeersättning av statliga medel. Den ersättningen kompenserar framförallt personskador och kränkning. Brottsoffermyndigheten beslutar om sådana ersättningar, har ansvar för Brottsofferfonden och är Kunskapscentrum i brottsofferfrågor. Läs mer på www.brottsoffermyndigheten.se (länken öppnas i nytt fönster).

Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten (EBM) är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning. EBMs uppgift är att förebygga, upptäcka, förhindra, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet. Verksamheten riktas mot den grova ekonomiska brottsligheten och mot den så kallade vardagsbrottsligheten. EBM är den drivande och samverkande kraften i kampen mot ekonomisk brottslighet. Läs mer på www.ekobrottsmyndigheten.se (länken öppnas i nytt fönster).

Kriminalvården

Kriminalvården omfattar frivård, häkte och fängelse. Frivården ansvarar för icke frihetsberövande straff, exempelvis skyddstillsyn. Den kontrollerar också personer med intensivövervakning (fotboja) och gör personutredningar i brottmål. I häktet finns personer som misstänks för brott och i fängelserna de som dömts till frihetsberövande straff. Läs mer på http://www.kriminalvarden.se (länken öppnas i nytt fönster).

Polisen

Polisen förebygger brott, övervakar den allmänna ordningen och säkerheten, bedriver spaning och gör brottsutredningar. På polisens webbplats hittar du information om hur polisen arbetar. Där finns rapporter, dokument, blanketter, nyheter och pressmeddelanden samt kontaktuppgifter till samtliga polismyndigheter i Sverige. Läs mer på www.polisen.se (länken öppnas i nytt fönster). 

Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinalverket (RMV) är central förvaltningsmyndighet för rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik med cirka 350 anställda. Verksamheten bedrivs vid tio avdelningar runtom i landet. Läs mer på www.rmv.se (länken öppnas i nytt fönster)

Åklagarmyndigheten

Åklagarnas uppgift är att leda förundersökningen av ett brott, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstolen. Åklagarmyndigheten består av 43 åklagarkammare, Riksåklagarens kansli samt fyra nationella utvecklingscentrum. På www.aklagare.se (länken öppnas i nytt fönster) finns information om åklagarnas arbete, RÅ:s verksamhet i Högsta domstolen, pressmeddelanden, med mera.

Kustbevakningen, Skatteverket och Tullverket

Andra myndigheter som är en del av rättskedjan är Kustbevakningen (länken öppnas i nytt fönster), Skatteverket (länken öppnas i nytt fönster) och Tullverket (länken öppnas i nytt fönster).
Senast ändrad: 2016-05-30